Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Cài đặt:

Program Tong_nguyen_to;

Var i,n:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i:integer;

Begin

  ok:=true;

  For i:=2 to n-1 do if (n mod i) = 0 then ok:=ok and false;

  if n>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

  Write('Nhap so n: ');Readln(n);

  For i:=2 to n div 2 do if (NT(i) and NT(n-i)) then Writeln(n,' = ',i,' + ',n-i);

  Readln

End.

Nhận xét:

Hãy mở rộng bài toán theo hướng

- Xét xem trong đoạn [n1...n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

- Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (39 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
3 Modules giúp Debug Emails trong Drupal 7

3 Modules giúp Debug Emails trong Drupal 7

Debugging email issues in Drupal can be really painful. Problems can exist in multiple areas; like Drupal itself or your mail server.

Quảng Bá Website – Hơn cả một công cụ

Quảng Bá Website – Hơn cả một công cụ

Tìm kiếm thông tin trên mạng là hành vi được thiết lập từ thuở ban đầu của cuộc sống số.

Hướng dẫn nâng cao Layouts với Flexbox trong Drupal

Hướng dẫn nâng cao Layouts với Flexbox trong Drupal

There are problems, however, with float layouts which, if not properly addressed, can create major issues 

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer