Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Mấy bài trước, chúng ta tạo report từ những database đã được chọn sẵn, bây giờ ta tạo report từ kết quả của các query SQL lúc runtime.

Ta cũng tạo project winform và cũng thêm vào 1 DataSet như bài trên kia nhưng ko kết nối vào database nào cả. Trên Dataset, ta cũng thêm 1 datatable vào DataSet đó, trên Datatable ta tạo mấy cái column như sau:

Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Tạo thêm 1 cái crytal report như baì trước!
Các bạn thực hiện như các bước ở các bài trên tớ làm, cũng sử dụng ProjectData và chọn tất cả cac column của cái Datatable vừa tạo nhá.

Bi giờ ta sẽ thiết kế 1 cài Form như bên giưới,report sẽ phụ thuộc vào cac queyry lúc runtime:

Viết 1 hàm xử lý cho các query nhập vào :

public string procesSQL()
    {
      string sql = null;
      string inSql = null;
      string firstPart = null;
      string lastPart = null;
      int selectStart = 0;
      int fromStart = 0;
      string[] fields = null;
      string[] sep = { "," };
      int i = 0;
      TextObject MyText ;

      inSql = textBox1.Text;
      inSql = inSql.ToUpper();

      selectStart = inSql.IndexOf("SELECT");
      fromStart = inSql.IndexOf("FROM");
      selectStart = selectStart + 6;
      firstPart = inSql.Substring(selectStart, (fromStart - selectStart));
      lastPart = inSql.Substring(fromStart, inSql.Length - fromStart);

      fields = firstPart.Split(',');
      firstPart = "";
      for (i = 0; i <= fields.Length - 1; i++)
      {
        if (i > 0)
        {
          firstPart = firstPart + ", " + fields[i].ToString() + " AS COLUMN" + (i + 1);
          firstPart.Trim();

          MyText = (TextObject) objRpt.ReportDefinition.ReportObjects[i+1];
          MyText.Text = fields[i].ToString();
        }
        else
        {
          firstPart = firstPart + fields[i].ToString() + " AS COLUMN" + (i + 1);
          firstPart.Trim();

          MyText = (TextObject)objRpt.ReportDefinition.ReportObjects[i+1];
          MyText.Text = fields[i].ToString();
        }
      }
      sql = "SELECT " + firstPart + " " + lastPart;
      return sql;
    }

Và viết code cho sư kiện của button :

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection cnn ;
      string connectionString = null;
      string sql = null;
      connectionString = "data source=SERVER NAME;initial catalog=crystaldb;user id=USER NAME;password=PASSWORD;";
      cnn = new SqlConnection(connectionString);
      cnn.Open();
      sql = procesSQL();
      SqlDataAdapter dscmd = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
      DataSet1 ds = new DataSet1();
      dscmd.Fill(ds, "Product");
      objRpt.SetDataSource(ds.Tables[1]);
      crystalReportViewer1.ReportSource = objRpt;
      crystalReportViewer1.Refresh();
    }

À các bạn nhớ using mấy cái namespace cần thiết nhá
Còn 1 điều nữa là mọi vi dụ đều dùng database ở bài đâu,khi chạy ví dụ thì các bạn nhớ chỉnh lại chuỗi kết nối cho phù hợp
 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bulldozer – Kỷ lục thế giới mới về ép xung được xác lập
Bulldozer – Kỷ lục thế giới mới về ép xung được xác lập

Ngay sau sự xuất hiện của Bulldozer, AMD đã trình diễn khả năng ép xung lên tới 8.43Ghz và lập kỷ lục thế giới.

5 Best WordPress Backup Plugins For Your Blog
5 Best WordPress Backup Plugins For Your Blog

WordPress is one of the best blogging platform for Blogs. Most of the users are using WordPress these days and most of them are always worried about the backup.

Tản mạn về iTáo và sự bất công
Tản mạn về iTáo và sự bất công

Nói gì thì nói, iTáo đã tạo ra một cuộc cách mạng về công nghệ. Cứ nói đến điện thoại thông minh là phải nghĩ đến iPhone còn máy tính bảng là nghĩ ngay đến iPad.