Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Ở bài này tui sẽ tạo report từ kết quả của các query trong Sql, vẫn sử dụng DataSet. Tui sẽ tạo report cho bảng Product trong cái database đã nói ở bài trên cùng nhé,câu truy vấn của chúng ta như sau :

sql = "SELECT Product_id,Product_name,Product_price FROM Product";

Tạo mới 1 project winform và add vào 1 DataSet mới,trên DataSet đó tạo thêm 1 DataTable, và trên DataTable đó ta add 3 column vào nhá

Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Tuơng tự như bài vừa trên, tui sẽ tạo thêm 1 crytal report và vẫn sử dụng ProjectData :

Ở bước kế tiếp tui sẽ chọn cả 3 fields Product_id,Product_name,Product_price.

Đã xong phần thiết kế report. Theo truyền thống, ta lai tạo 1 button và 1 crytalReportViewer như mấy cái trên kia nhé

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection cnn;
      string connectionString = null;
      string sql = null;

      connectionString = "server=.\\sqlexpress;database=example;integrated security=true";
      cnn = new SqlConnection(connectionString);
      cnn.Open();
      sql = "SELECT Product_id,Product_name,Product_price FROM Product";
      SqlDataAdapter dscmd = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
      DataSet1 ds = new DataSet1();
      dscmd.Fill(ds, "Product");
      MessageBox.Show(ds.Tables[1].Rows.Count.ToString());
      cnn.Close();

      CrystalReport1 objRpt = new CrystalReport1();
      objRpt.SetDataSource(ds.Tables[1]);
      crystalReportViewer1.ReportSource = objRpt;
      crystalReportViewer1.Refresh();

    }
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google cung cấp đồ thị hàm số trong kết quả tìm kiếm
Google cung cấp đồ thị hàm số trong kết quả tìm kiếm

Người dùng chỉ cần viết một hàm số bất kỳ, họ sẽ thấy được đồ thị của hàm số đó trong kết quả tìm kiếm của Google.

E-procurement: hệ thống đấu thầu qua mạng
E-procurement: hệ thống đấu thầu qua mạng

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức

Lật tẩy công nghệ theo dõi người dùng của Facebook
Lật tẩy công nghệ theo dõi người dùng của Facebook

Dựa trên cuộc phỏng vấn những thành viên trong nội bộ Facebook (như giám đốc kỹ thuật Arturo Bejar, phát ngôn viên Andrew Noyes và Barry Schnitt...