Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Ở bài này tui sẽ tạo report từ kết quả của các query trong Sql, vẫn sử dụng DataSet. Tui sẽ tạo report cho bảng Product trong cái database đã nói ở bài trên cùng nhé,câu truy vấn của chúng ta như sau :

sql = "SELECT Product_id,Product_name,Product_price FROM Product";

Tạo mới 1 project winform và add vào 1 DataSet mới,trên DataSet đó tạo thêm 1 DataTable, và trên DataTable đó ta add 3 column vào nhá

Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Tuơng tự như bài vừa trên, tui sẽ tạo thêm 1 crytal report và vẫn sử dụng ProjectData :

Ở bước kế tiếp tui sẽ chọn cả 3 fields Product_id,Product_name,Product_price.

Đã xong phần thiết kế report. Theo truyền thống, ta lai tạo 1 button và 1 crytalReportViewer như mấy cái trên kia nhé

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection cnn;
      string connectionString = null;
      string sql = null;

      connectionString = "server=.\\sqlexpress;database=example;integrated security=true";
      cnn = new SqlConnection(connectionString);
      cnn.Open();
      sql = "SELECT Product_id,Product_name,Product_price FROM Product";
      SqlDataAdapter dscmd = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
      DataSet1 ds = new DataSet1();
      dscmd.Fill(ds, "Product");
      MessageBox.Show(ds.Tables[1].Rows.Count.ToString());
      cnn.Close();

      CrystalReport1 objRpt = new CrystalReport1();
      objRpt.SetDataSource(ds.Tables[1]);
      crystalReportViewer1.ReportSource = objRpt;
      crystalReportViewer1.Refresh();

    }