Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Khi thiết kế một website, công việc phân dữ liệu thành nhiều trang hiển thị là bắt buộc khi dữ liệu lớn. Trong các control của Visual Studio thì Gridview đã có sẵn chức năng phân trang nhưng còn nhiều hạn chế. WEBXAULA sẽ giới thiệu với các bạn cách phân trang dùng CollectionPager để các bạn có nhiều lựa chọn hơn trong công việc của mình

Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Trong bài viết này, tôi sẽ minh hoạ cách phân trang cho Datalist, đối với Gridview và Repeater bạn làm tương tự. Đầu tiên bạn cần download thư viện CollectionPager tại đây.

Bạn add file .dll vào thư mục BIN của website. Sau đó khai báo trong trang mà bạn muốn sử dụng CollectioPager

<%@ Register assembly="CollectionPager" namespace="SiteUtils" tagprefix="cc1" %>

Trong code html tôi tạo một datalist minh hoạ như sau:

<asp:DataList ID="DS_Phim" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <img src="hinh/sanpham/" + <%# Eval("hinh") %> />
            <br /><br />
            <strong><%# Eval("sanphamName") %></strong>
        </ItemTemplate>
        </asp:DataList>

Bạn có thể tuỳ biến các trường dữ liệu và thiết kế lại cho thích hợp với website. Sau đó bạn tạo một collectioPager như sau:

<cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1"
    FirstText="Đầu"
    BackText="« Trước &amp;nbsp;"
    LabelText=""
    LastText="Cuối"
    NextText="&amp;nbsp; Sau  »"
    ShowFirstLast="True"
    SliderSize="5" PagingMode="PostBack"
    runat="server" BackNextLinkSeparator="" BackNextLocation="Split"
    PageNumbersDisplay="Numbers" ResultsLocation="None"
    BackNextDisplay="Buttons">
</cc1:CollectionPager>

Code C# bạn viết như sau:

string pSQL = "SELECT * FROM SANPHAM";
            clsConnection pBang = new clsConnection(pSQL);
 
CollectionPager1.PageSize = 10; //Số sản phẩm hiển thị trên một trang
            CollectionPager1.DataSource = pBang.DefaultView;
            CollectionPager1.BindToControl = DS_Phim;
            DS_Phim.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;
 
 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: [email protected]
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Adriano

Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho và Pato tất cả đều nghiện sex

Ronaldinho, Ronaldo de Lima, Adriano, Robinho và Pato là những tài năng sáng giá nhất ở Brazil trong thời của họ. Tuy nhiên, những "vũ công Samba" này lại không thể giữ đôi chân trên mặt đất khi họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

70 Best Free Google Android Apps(P4)

Những ứng dụng mua hàng trực tuyến từ android

Some months back we mentioned about 21 Best Google Android Applications, now today we present you 70 Free Google Android apps...

Giới thiệu markup tốt nhất trong Drupal 8

Giới thiệu markup tốt nhất trong Drupal 8

In previous versions of Drupal, developers had to be very careful not to cause a security issue by printing

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer