Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Khi thiết kế một website, công việc phân dữ liệu thành nhiều trang hiển thị là bắt buộc khi dữ liệu lớn. Trong các control của Visual Studio thì Gridview đã có sẵn chức năng phân trang nhưng còn nhiều hạn chế. WEBXAULA sẽ giới thiệu với các bạn cách phân trang dùng CollectionPager để các bạn có nhiều lựa chọn hơn trong công việc của mình

Phân trang dữ liệu dùng CollectionPager

Trong bài viết này, tôi sẽ minh hoạ cách phân trang cho Datalist, đối với Gridview và Repeater bạn làm tương tự. Đầu tiên bạn cần download thư viện CollectionPager tại đây.

Bạn add file .dll vào thư mục BIN của website. Sau đó khai báo trong trang mà bạn muốn sử dụng CollectioPager

<%@ Register assembly="CollectionPager" namespace="SiteUtils" tagprefix="cc1" %>

Trong code html tôi tạo một datalist minh hoạ như sau:

<asp:DataList ID="DS_Phim" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <img src="hinh/sanpham/" + <%# Eval("hinh") %> />
            <br /><br />
            <strong><%# Eval("sanphamName") %></strong>
        </ItemTemplate>
        </asp:DataList>

Bạn có thể tuỳ biến các trường dữ liệu và thiết kế lại cho thích hợp với website. Sau đó bạn tạo một collectioPager như sau:

<cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1"
    FirstText="Đầu"
    BackText="« Trước &amp;nbsp;"
    LabelText=""
    LastText="Cuối"
    NextText="&amp;nbsp; Sau  »"
    ShowFirstLast="True"
    SliderSize="5" PagingMode="PostBack"
    runat="server" BackNextLinkSeparator="" BackNextLocation="Split"
    PageNumbersDisplay="Numbers" ResultsLocation="None"
    BackNextDisplay="Buttons">
</cc1:CollectionPager>

Code C# bạn viết như sau:

string pSQL = "SELECT * FROM SANPHAM";
            clsConnection pBang = new clsConnection(pSQL);
 
CollectionPager1.PageSize = 10; //Số sản phẩm hiển thị trên một trang
            CollectionPager1.DataSource = pBang.DefaultView;
            CollectionPager1.BindToControl = DS_Phim;
            DS_Phim.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;
 
 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Steve Jobs đã đúng: Google đang đi theo con đường của Microsoft
Steve Jobs đã đúng: Google đang đi theo con đường của Microsoft

Thời điểm năm ngoái, khi Larry Page chuẩn bị nhận trách nhiệm lãnh đạo Google, CEO hiện tại của “gã khổng lồ” đã tới gặp Steve Jobs

Xem qua 15,000 Drupal websites hiện nay ở vị trí top năm 2014
Xem qua 15,000 Drupal websites hiện nay ở vị trí top năm 2014

The source was the top 1,000,000 websites from Alexa, dumped on 13th of November 2014. So the data should be reasonably up-to-date.

Mang giao diện của iOS vào Windows với iPadian
Mang giao diện của iOS vào Windows với iPadian

Nếu đã sở hữu một chiếc máy tính bảng iPad thì hẳn người dùng không còn xa lạ gì với giao diện tuyệt vời của hệ điều iOS trên thiết bị này.