Các thao tác kết nối ADO.NET với mô hình 3 tầng

Các thao tác kết nối ADO.NET với mô hình 3 tầng

1.Mô hình 3 tầng

Mục đích:

Các thao tác kết nối ADO.NET với mô hình 3 tần

2.Thiết kế CSDL

Sử dụng lại cơ sở dữ liệu ở phần 1 (HOCSINH.MDB):

Tạo project C# Window Application mới với tên project là QLHS

Mô hình 3 tầng của chương trình

3. Kết nối cơ sở dữ liệu:

Tạo lớp DataProvider để quản lý việc kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu

Việc kết nối cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện qua nhiều dạng Provider như SqlClient, OleDb, Odbc… Do đó, để có thể dễ dàng thay đổi Provider khi hệ quản trị cơ sở dữ liệu thay đổi, ta cần thiết lập một lớp DataProvider riêng với các hàm tương ứng.

Các bước thực hiện:

 • Chọn Project -> Add Class: Đặt tên cho class là DataProvider.
 • Ở đây ta kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access nên ta sử dụng OleDb để kết nối. Thêm 2 dòng lệnh sau vào đầu file DataProvider.cs:
using System.Data;

using System.Data.OleDb;

Với mỗi lần kết nối, ta sử dụng cùng một connectionString chung. Khai báo một biến static và một property để lưu giữ connection string xuyên suốt chương trình.

protected static string _connectionString;

public static string ConnectionString
{

   get

   {

      return _connectionString;

   }

   set

   {

      _connectionString = value;

   }

}

Đồng thời ta cần khai báo các biến để thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu bao gồm:

protected OleDbConnection connection;

protected OleDbDataAdapter adapter;

protected OleDbCommand command;

Tương tự như bài trước, ta viết hàm kết nối CSDL:

public void connect()
{
   connection = new OleDbConnection(connnectionString);
}

Và hàm ngắt kết nối CSDL.

public void disconnect()
{
   connection.Close();
}

Để thực hiện truy vấn dữ liệu với câu dữ liệu có sẵn, ta tạo hàm truy vấn executeQuery để trả ra 1 DataReader

public IDataReader executeQuery(string sqlString)
{

   command = new OleDbCommand(sqlString, connection);

   return command.ExecuteReader();

}
public void executeNonQuery(string sqlString)
{

   command = new OleDbCommand(sqlString, connection);

   command.ExecuteNonQuery();

}
public object executeScalar(string sqlString)
{

   command = new OleDbCommand(sqlString, connection);

   return command.ExecuteScalar();

}

Tạo lớp HocSinhData để thực hiện các thao tác cập nhật cơ sở dữ liệu với dữ liệu học sinh tương ứng.

Lớp HocSinhData sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cập nhật CSDL thông qua DataProvider đã có.

Mỗi đối tượng HocSinhData sẽ giữ một Data Provider  để thực hiện truy xuất CSDL.

public class HocSinhData
{

   private DataProvider _provider = new DataProvider();  

   public HocSinhData()

   {

      _provider.connect()

    }

    public void insert(string maHS, string tenHS, DateTime ngaySinh, string diachi, double diemTB, string maLop)
    {
        string insertCommand = "INSERT INTO HOCSINH VALUES('" +maHS + "', '" +tenHS + "', '" + ngaySinh.ToShortDateString() + "', '" +diachi + "', " +diemTB + ", '" + maLop + "')";

        _provider.executeNonQuery(insertCommand);
    }

    public void update(string maHS, string tenHS, DateTime ngaySinh, string diachi, double diemTB, string maLop)
    {

     ……………………………………………………………………………………

    }

    public void delete(string maHS)
    {

      …………………………………………………………………………………

    }

}

4.Xử lý tính tóan:

Tạo lớp HocSinhInfo chứa các thông tin của một học sinh với ràng buộc nghiệp vụ tương ứng

Lớp HocSinhInfo chứa các thông tin lưu trữ của một đối tượng học sinh. Lớp này chỉ gồm các biến và thuộc tính (hoạt động tương tự như một struct). Đây chính là lớp truyền tải dữ liệu giữa tầng giao diện và tầng xử lý tính tóan

public class HocSinhInfo

{

   private string _maHS;

   private string _tenHS;

   private string _diachi;

   private DateTime _ngaysinh;

   private double _dtb;

   private string _maLop;

   private double _toan;

   private double _ly;

   private double _hoa;

   public string MaHS

   {

      get{return _maHS;}

      set

      {

         if (value == null)

            throw new Exception("Ma HS khong duoc rong”);

         _maHS = value;

      }

   }

   public double DTB

   {

      get{return _dtb;}

      set

      {

         if (value < 0 || value >10)

            throw new Exception("Diem trung binh phai lon hon 0 va nho hon 10");

         _dtb = value;

      }

   }

   public double Toan

   {

      get{return _toan;}

      set

      {

         if (value < 0 || value >10)

            throw new Exception("Diem Toan phai lon hon 0 va nho hon 10");

         _toan = value;

      }

   }

}

Tương tự cho các biến và thuộc tính còn lại.

Tạo lớp HocSinhCtl để thực hiện các công việc nghiệp vụ

Trong mỗi đối tượng HocSinhCtl giữ các đối tượng HocSinhInfo và HocSinhData. Thông qua đối tượng HocSinhInfo truyền nhận dữ liệu với HocSinhData để thực hiện tương tác với tầng cơ sở dữ liệu.

public class HocSinhCtl

{

   private HocSinhInfo info = new HocSinhInfo();

   private HocSinhData data = new HocSinhData();

   public HocSinhInfo HocSinh

   {

      get

      {

         return info;

      }

      set

      {

         info = value;

      }

   }

   public void insert()

   {

      data.insert(info.MaHS, info.TenHS, info.NgaySinh,

            info.DiaChi, info.DTB, info.MaLop);

   }

   public void delete()

   {

      data.delete(info.MaHS);

   }

   public void update()

   {

      data.update(info.MaHS, info.TenHS, info.NgaySinh,

            info.DiaChi, info.DTB, info.MaLop);

   }

   public void tinhDTB()

   {

      info.DTB = ( info.Toan + info.Ly + info.Hoa ) / 3;

   }

}

5. Giao diện người dùng

Thiết kế form frmHocSinh.cs:

Yêu cầu:

- Hoàn chỉnh tầng giao diện của ứng dụng. (gợi ý: trong tầng giao diện chỉ sử dụng HocSinhCtl, HocSinhInfo và DataProvider )

- Viết cấu trúc LopInfo để binding danh sách lớp vào combobox.

- Viết các lớp để xử lý thêm , xóa, sửa Lop.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Loa OnBeat được hỗ trợ thêm công nghệ AirPlay
Loa OnBeat được hỗ trợ thêm công nghệ AirPlay

Đầu năm nay, JBL đã cho ra mắt loại loa OnBeat dành cho iPad 2 và bây giờ họ thêm công nghệ AirPlay của Apple để phục vụ cho chức năng đồng bộ nhạc không dây.

Slide (tài liệu) Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam - Vecom 2019
Slide (tài liệu) Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam - Vecom 2019

Phiên thứ nhất với tiêu đề “Bùng nổ mua sắm online” thảo luận về xu hướng thị trường thương mại điện tử sẽ mở rộng mạnh mẽ. Năm 2019 là năm bản lề của các chính sách hỗ trợ từ nhà nước

DevExpress v10.1.5 – Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn cài đặt công cụ DevExpress v10.1.5

DevExpress là bộ công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các nhà lập trình phát triển giao diện ứng dụng như Windows Form hay web ASP.Net, đơn giản dễ sử dụng, đây là một bộ phần mềm bạn không thể bỏ qua. Đối với những bạn đã và đang sử dụng bộ Visual Studio 2005 – 2008 -2010 thì có lẽ không lạ gì với bộ công cụ này.