Cornered development

24 Jan
1000 bai tap C++

Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Read More
23 Jan
1000 bai tap C++

Bài 33: Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) có n dấu căn

Bài 33: Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) có n dấu căn

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 30: Kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không

Bài 30: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài 29: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25

Bài 29: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài 28: Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó

Bài 28: Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài tập 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài 26: Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Bài 26: Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài tập 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Bài tập 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++
21 Jan
1000 bai tap C++

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...