Cornered development

03 Jan
Asynchronous Javascript and XML hay tại chỗ Trạng thái của XMLHttpRequest

Asynchronous Javascript and XML hay tại chỗ Trạng thái của XMLHttpRequest

AJAX là chữ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. Nó là một bộ các kỹ thuật thiết kế web giúp cho các ứng dụng web hoạt động bất đồng bộ

Read More
29 Dec
Xây dựng menu sắp xếp mảng không giảm, số nguyên tố trong Pascal

Xây dựng menu sắp xếp mảng không giảm, số nguyên tố trong Pascal

Nhập vào mảng có n giá trị n<=100, dếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng.

Read More
23 Dec
Chia sẻ Roadmap về Web Developer hay nhất các bạn cần biết

Chia sẻ Roadmap về Web Developer hay nhất các bạn cần biết

If you think any of the roadmaps can be improved, feel free to discuss it in the issues. Also, I will continue to improve this, so you might want to watch this repository or subscribe at roadmap.sh to revisit.

Read More
23 Dec
Pascal - Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100)

Pascal - Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100)

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

Read More
11 Dec
yoast_seo: Fields pending deletion - hướng dẫn fix trên Drupal 8

yoast_seo: Fields pending deletion - hướng dẫn fix trên Drupal 8

This is an issue in both Drupal 7 and Drupal 8. This is due to the fact that drupal doesn’t actually delete the data for the field when you delete the field

Read More
03 Dec
Git hướng dẫn đơn giản tạo một repository mới clone một repository

Git hướng dẫn đơn giản tạo một repository mới clone một repository

thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba "trees" được duy trì bởi git. đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.

Read More
01 Dec
Multiple Ecommerce Shopping Carts in Drupal Commerce

Multiple Ecommerce Shopping Carts trong Drupal Commerce - Drupal 9

Many people researching Drupal Commerce 2.x for Drupal 8 (or the upcoming Drupal 9) are likely wanting to either remove the extra ecommerce shopping carts or allow checkout for multiple carts

Read More
29 Nov
Cấu hình SQL Server Express cho phép truy cập (remote tcp/ip) từ cổng port 1433

Cấu hình SQL Server Express và 7 bước để mở port 1433 cho MS SQL Server

Bài viết sau đây giải thích làm thế nào để cho phép SQL Server Express chấp nhận các kết nối từ xa qua TCP/IP cho cổng 1433

Read More
29 Nov
Cách enable remote SQL server để thực hiện remote vào MSSQ-server

Cách enable remote SQL server để thực hiện remote vào MSSQ-server

Nguyên nhân phát sinh do SQL server không được cấu hình cho phép máy tính khác truy cập từ xa vào để quản lý database ( hay còn gọi là remote MSSQL-server).

Read More
28 Nov
How to add another Adjustment Items? I need to add: Expensive Fee and Membership Discount.

Hướng dẫn tạo 1 Adjustments và các type khá hay của promotion Drupal 8

How to add another Adjustment Items? I need to add: Expensive Fee and Membership Discount.

Read More
13 Nov
Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Read More
12 Nov
Chia sẻ 1 số Ajax Command khá hay trong Drupal 8

Chia sẻ 1 số Ajax Command khá hay trong Drupal 8

The user clicks the Save button: the page reloads, the form is updated. But what if we need to change some form values without reloading the page?

Read More
11 Nov
Một số kiến thức code Drupal 8 khá hay cần biết qua
29 Oct
Lấy được product ID từ commerce Promotion trong Drupal 8

Lấy được product ID từ commerce Promotion trong Drupal 8

Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn cách lấy product ID từ Promotion Entity

Read More
27 Oct
Hướng dẫn tạo Pager trong Drupal 8 không cần DB_SELECT() và PAGERDEFAULT

Hướng dẫn tạo Pager trong Drupal 8 không cần DB_SELECT() và PAGERDEFAULT

Pager: no new to the dictionary of Web, plays an important role in reducing long scrolling and improvises the visual look of the site.

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...