Cornered development

26 Oct
Hướng dẫn import excel và export excel trong Drupal, Laravel với phpoffice/phpspreadsheet

Hướng dẫn import excel và export excel trong Drupal, Laravel với phpoffice/phpspreadsheet

As a Drupal developer, you might have come with a situation where you have to integrate Drupal websites with other third-party system

Read More
22 Oct
Drupal 8 và Object-Oriented Programming Concepts trong PHP

Drupal 8 và Object-Oriented Programming Concepts trong PHP

Single Level Inheritance:  In Single Level Inheritance the Parent class methods will be extended by the child class. All the methods can be inherited.

Read More
21 Oct
Hướng dẫn thêm Colors vào Taxonomy Terms trong Drupal 8

Hướng dẫn thêm Colors vào Taxonomy Terms trong Drupal 8

A common design strategy used when showcasing content organized into categories is to use a unique color to represent each category.

Read More
21 Oct
Hướng dẫn xây dựng 1 Accessible Accordion trong Drupal 8

Hướng dẫn xây dựng 1 Accessible Accordion trong Drupal 8

Custom widgets have become a staple of websites today. From simple menu toggles to fancy interactive charts, custom functionality can help condense and improve layouts, increase visual interest, and create fun interactive experiences for users

Read More
21 Oct
Hướng dẫn display Entity Reference Fallbacks trong Drupal 8

Hướng dẫn display Entity Reference Fallbacks trong Drupal 8

We can’t control the display of the field based on its value because it will always have a value. 

Read More
21 Oct
Hướng dẫn lấy Field Value ở Node để làm Class Name trong Drupal 8

Hướng dẫn lấy Field Value ở Node để làm Class Name trong Drupal 8

As a theme developer, I often find myself needing to control the appearance of content on a per-entity basis (for example, assigning a color to a node with a certain category)

Read More
20 Oct
Hướng dẫn tạo 1 Form table trong Drupal 8 không có phân trang

Hướng dẫn tạo 1 Form table trong Drupal 8 không có phân trang

In one of our project we came across a scenario where we need to update/delete the user field values based on the user detail. These can be seen on the users administration page (admin/people)

Read More
20 Oct
Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query lấy hết bảng dữ liệu không cần phân quyền trong Drupal 8

Read More
25 Jul

Hướng dẫn Sorting Views với module DraggableViews trong Drupal 8

Views are the most significant part of a Drupal website. Almost every Drupal site uses one or more views to list their content. The Views module is a Drupal 8 core module that manages these lists of content

Read More
04 Jun
Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n

Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n trong C/C++

Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n trong C/C++

Read More
14 May
Bài toán tính x^y với x, y là số thực trong Pascal
14 May
Tính x^n với n là số nguyên không âm trong Pascal
21 Apr
so nguyen lon nhat pascal

Viết phương trình pascal tìm số tự nguyên lớn nhất và in ra màn hình

Viết phương trình pascal in ra màn hình số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất 

Read More
26 Mar
React Js

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Redux store là 1 object chứa state toàn bộ app trong đó có nhiều object con chứa state của mỗi component cần lưu state vào store nó được combine trong rootreducer

Read More
26 Mar
React Js

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Có thể nói sau 1 thời gian sử dụng ES6, viết code nhanh hơn và cấu trúc tập tin nhìn cũng gọn gàng hơn, sau đây là điểm qua một số điểm lợi mà mình trải nghiệm thực sự:

Read More
03 Mar
React Js

Cấu trúc thư mục của một dự án React đúng chuẩn www.Airbnb.com

Cách viết component chuẩn trong React. Mục tiêu là làm sao cho dự án dễ quản lý, cũng như dễ hiểu để cộng tác làm việc với nhau, cũng như tăng tính tái sử dụng của một component React

Read More

Các trang