Hướng dẫn demote trong Windows Server 2012

1. Tại các hệ điều hành trước, để demote > Run gõ dcpromo > OK

 

2. Hệ thống cảnh báo việc này không thực hiện được > OK

 

3. Mở Server Manager > Manage > Remove Roles and Features

 

4. Chọn Next

 

5. Bỏ dấu check Active Directory Domain Services, chọn Next

 

6. Chọn Remove Features

 

7. Chọn Demote this domain controller

 

8. Chọn như hình > Next

 

9. Chọn như hình > Next

 

10. Chọn như hình > Next

 

11. Nhập password mới cho administrator > Next

 

12. Chọn Demote

 

13. Kiểm tra hệ thống DNS

 

14. Các record liên quan đến Active Directory đã được gỡ bỏ

 

15. Kiểm tra hệ thống domain user

 

16. Hệ thống thông báo không còn tồn tại hệ thống domain user, chỉ còn hệ thống local user > OK

 

17. Active Directory không tồn tại

 

suthuc - MCT