Hướng dẫn học : Tạo giỏ hàng với Cakephp

1 .Giới thiệu

Bài viết gói gọn trong một số chức năng chính :

 • Hiển thị sản phẩm
 • Chọn sản phẩm cần mua để thêm vào giỏ hàng
 • Cập nhật giỏ hàng

Các chức năng trên nếu chúng ta chịu khó thì cũng có thể tự viết được . Nhưng Plugin CakePHP-Cart này còn có còn có một số chức năng như thanh toán PayPal , Order sản phẩm . Nếu bạn nào có hứng thú có thể tìm tự hiểu thêm về nó nhé . Có thể khai thác sâu hơn trong đường link dẫn tới mã nguồn của Plugin CakePHP-Cart

Mã nguồn https://github.com/ProLoser/CakePHP-Cart

2. Viết chức năng :

2.1 Chuẩn bị CSDL :

Tạo table products

CREATE TABLE `products` (

 `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `image` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `description` varchar(255) NOT NULL,
 `price` int(11) NOT NULL,
 `status` enum('inactive','active') NOT NULL DEFAULT 'active',
 `taxable` varchar(255) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;
 
-- ----------------------------
-- Records
-- ----------------------------
INSERT INTO `products` VALUES ('1', 'T-shirt', null, 'Model wears: UK 8/ EU 36/ US 4\r\nModel\'s height: 175 cm/5\'9\"', '230000', 'active', null);
INSERT INTO `products` VALUES ('2', 'Jumpsuit', null, 'Model\'s height: 175 cm/5\'9\"', '320000', 'active', null);
INSERT INTO `products` VALUES ('3', 'Blazer With Sequin Sleeves', null, 'Model\'s height: 175 cm/5\'9\"', '500000', 'active', null);
INSERT INTO `products` VALUES ('4', 'Skinny Jeans with Foil Snake ', null, 'Skinny Jeans with Foil Snake ', '400000', 'active', null);
INSERT INTO `products` VALUES ('5', 'Midi Dress in Mesh Spot', null, 'Midi Dress in Mesh Spot', '190000', 'active', null); 

2.2 Tạo Component Shopping Cart :

Vào app/controllers/components/ tạo file shopping_cart.php
Download Component Shopping Cart tại đây : shopping_cart.rar

2.3 Tạo Controller Product :

Vào app/controllers/ tạo file products_controller.php với nội dung sau

<?php
class ProductsController extends Controller{
  var $name = "Products";
  var $uses = array("Product");
  var $components = array("ShoppingCart");
 
  function index(){
    $this->set("cart",$this->ShoppingCart->getOrderDetails());
    $this->set("data",$this->Product->find("all"));
 
  }
 
  function view(){
 
    $pid = $this->passedArgs['id'];
    $this->set("data",$this->Product->find("first",array("condition"=>array("id"=>$pid))));
  }
}

Controller Products này có 2 chức năng chính là :

- Liệt kê sản phẩm và giỏ hàng (nếu có chọn mua) : thể hiện trong function index()
- Xem chi tiết sản phẩm : thể hiện trong function view()
- Lấy thông tin của giỏ hàng : $this->ShoppingCart->getOrderDetails() , thông tin này được lưu dưới dạng Session .

2.4 Tạo file view cho function index() , vào app/views/ tạo thư mục products/ , tạo file index.ctp với nội dung sau :

<?php echo $this->element("navigate");?>
<div id="product" style="width: 800px;float: left;">
  <h1>List product</h1>
  <div id="list_product">
    <table>
      <thead>
        <th>Name</th>
        <th>Price</th>
        <th>Status</th>
        <th>&nbsp;</th>
      </thead>
      <tbody>
      <?php
      if($data!=NULL){
        foreach($data as $item)
        {
          echo "<tr>";
          echo "<td>".$this->Html->link($item['Product']['name'],array("controller"=>"products","action"=>"view","id"=>$item['Product']['id']))."</td>";
          echo "<td>".$item['Product']['price']."</td>";
          echo "<td>".$item['Product']['status']."</td>";
          echo "<td>".$this->Html->link("Buy",array("controller"=>"carts","action"=>"additem","pid"=>$item['Product']['id']))."</td>";
          echo "</tr>";
        }
      }
      ?>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<!-- Carts -->
<div id="cart" style="width: 400px;float: left;">
  <?php
  if($cart['LineItem']!=NULL){
    echo "<ul>";
    $num_item = 0;
    foreach($cart['LineItem'] as $item){
      echo "<li><span style='color:red'>".$item['Product']['name']."</span> : <span style='color:blue'>".$item['Totals']['quantity']." Item</span></li>";
      $num_item +=$item['Totals']['quantity'];
    }
    echo "</ul>";
    echo "Total Item : ".$num_item."<br/>";
    echo "Total Price : ".$cart['Totals']['total'];
  }
  ?>
</div>
<!-- Debug -->
<div id="debug" style="width: 800px;float: left;">
  <?php //debug($cart); ?>
</div>

2.5 Tại thanh navigation :

Thanh navigation có các chức năng sau :
- Hiển thị sản phẩm
- Xem giỏ hàng
- Xóa giỏ hàng

Ta vào app/views/elements/ tạo file navigate.ctp với nội dung sau

<ul id="navigate">
  <li><?php echo $this->Html->link("List Product",array("controller"=>"products","action"=>"index"));?></li>
  <li><?php echo $this->Html->link("View Cart",array("controller"=>"carts","action"=>"index"));?></li>
  <li><?php echo $this->Html->link("Del Cart",array("controller"=>"carts","action"=>"destroy"));?></li>
</ul>

file navigate.php được gọi trong file index.ctp thông qua đoạn mã

<?php echo $this->element("navigate");?>

Đương nhiên là ở bất cứ file view nào khi muốn hiển thị nội dung của file navigate.ctp ta điều dùng đoạn mã trên

2.6 Tạo file view cho function view() của Controller Products , vào app/views/products/ tạo file view.ctp , có nội dung như sau :

<?php echo $this->element("navigate");?> 
<h2><?php echo $data['Product']['name'];?></h2>
<h1><?php echo $data['Product']['description'];?></h1>
<h3><?php echo $data['Product']['price'];?></h3>
<h4><?php echo $data['Product']['status'];?></h4>

2.7 Tạo Controller Carts : ta vào app/controllers tạo file carts_controller.php

<?php

class CartsController extends Controller{
  var $name = "Carts";
  var $uses = array("Product");
 
  var $components = array('ShoppingCart');
 
  /**
   * Show detail Cart
   */
  function index(){
    $this->set("cart",$this->ShoppingCart->getOrderDetails());
  }
 
  /**
   * Add item to Cart
   */
  function additem(){
    $pid = $this->passedArgs['pid'];
    if(isset($pid))
    {
      $this->ShoppingCart->addItem($pid);
    }
    $this->redirect(array("controller"=>"products","action"=>"index"));
  }
 
  /**
   * Del Item
   *
   */
  function delitem(){
    $pid = $this->passedArgs['pid'];
    $this->ShoppingCart->removeItem($pid);
    $this->redirect(array("controller"=>"carts","action"=>"index"));
  }
 
  function update(){
    if(isset($_POST['update'])){
      $qty = $_POST['qty'];
 
      foreach($qty as $key=>$value){
 
          $this->ShoppingCart->updateItem($key,0,$value);
 
      }
    }
    $this->redirect(array("controller"=>"carts","action"=>"index"));
  }
  /**
   *
   * Delete all products selected
   */
  function destroy(){
    $this->ShoppingCart->resetCart();
    $this->redirect(array("controller"=>"products","action"=>"index"));
  }
}

Controller này có một số chức năng tương ứng với hàm :

- index() : xem chi tiết giỏ hàng bạn đang có
- additem() : thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- delitem() : xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
- update() : cập nhật giỏ hàng
- destroy() : Xóa toàn bộ giỏ hàng

2.8 Tạo file view khi xem chi tiết giỏ hàng : vào app/views/ tạo thư mục carts/ rồi tạo file index.ctp với nội dung sau

<?php echo $this->element("navigate");?>

<div id="product" style="width: 800px;float: left;">
  <h1>Your Cart</h1>
  <div id="list_product">
    <table>
      <thead>
        <th>Name</th>
        <th>Price</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>&nbsp;</th>
      </thead>
      <tbody>
      <?php echo $this->Form->create(null,array("url"=>"/carts/update")); ?>
      <?php
      if($cart['LineItem']!=NULL){
        foreach($cart['LineItem'] as $key=>$item)
        {
          echo "<tr>";
          echo "<td>".$this->Html->link($item['Product']['name'],array("controller"=>"products","action"=>"view","id"=>$item['Product']['id']))."</td>";
          echo "<td>".$item['Product']['price']."</td>";
          echo "<td><input size='3' name='qty[".$key."]' value='".$item['Totals']['quantity']."'</td>";
          echo "<td>".$this->Html->link("X",array("controller"=>"carts","action"=>"delitem","pid"=>$item['Product']['id']))."</td>";
          echo "</tr>";
        }
        echo "<tr>";
        echo "<td>Total</td>";
        echo "<td></td>";
        echo "<td colspan='2'>".$cart['Totals']['total']."</td>";
        echo "</tr>";
 
        echo "<tr>";
        echo "<td colspan='3'></td>";
        echo "<td ><input type='submit' name='update' value='Update' /></td>";
        echo "</tr>";
      }
      ?>
      </form>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<!-- Debug -->
<div id="debug" style="width: 800px;float: left;">
  <?php //debug($cart); ?>
</div>

2.9 Chạy thử ứng dụng :

2.9.1 Hiển thị sản phẩm : http://localhost/cakephp_cart/products

2.9.2 Sau khi chọn mua sản phẩm

'

2.9.3 Chọn xem giỏ hàng : http://localhost/cakephp_cart/carts

2.9.4 Cập nhật giỏ hàng

2.9.5 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

2.9.6 Debug xem thông tin giỏ hàng :

Chúng ta có thể vào file view index.ctp trong thư mục app/views/carts/index.ctp , tìm dòng

<?php //debug($cart); ?>

Thay là

<?php debug($cart); ?>

Bạn thấy được thông tin của giỏ hàng dưới dạng array như hình bên dưới .

Dữ liệu được hiển thị được lấy từ hàm : $this->ShoppingCart->getOrderDetails() trong Controller Carts (app/controllers/carts_controller.php)

Ngoài ra còn có một số Plugin Shopping Cart như :

1. VaM Cart
2. ShoppingCart plugin for CakePHP (techno-geek Shopping Cart)
3. cakecart
4. bakesale Shopping cart
5. CakePHP-Cart
6. Flashub.com
7. kaching-php

Bài viết trên tôi chọn CakePHP-Cart bởi vì code viết dễ hiểu , tôi cảm thấy đọc và có thể tích hợp vào web một cách dễ dàng  , Tuy nhiên các bạn cũng có thể khai thác và tìm hiểu các Plugin khác , không nhất thiết phải sử dụng CakePHP-Cart

Tags: