Hướng dẫn học : Tạo link thân thiện trong CakePHP

Trong bài viết này , nội dung chính chủ yếu xoay quanh vấn đề rewrite liên kết trong CakePHP , rewrite ở đây chính là cách làm cho 1 đường link theo mặc định ban đầu trở nên thận thiện hơn và đẹp hơn .

Thông thường ta dùng router hoặc htaccess để rewrite link . Trong bài viết này chủ yếu là Config Router (cấu hình router trong CakePHP)

Ví dụ : Gán link mặc định

Giả sử ta có 1 link như sau http://localost/cakephp/blogs/home

<?php
class BlogsController extends AppController{
  
  function home(){
   ..............
  }
}
Tức là ta đang truy cập :

- Controller : Blogs
- function : home()

Tôi muốn khi truy cập vào http://localost/cakephp thì nó sẽ tự hiểu là http://localost/cakephp/blogs/home thì làm như sau

Trong app/config/routes.php ta thêm

Router::connect('/', array('controller' => 'blogs', 'action' => 'home')); 

Ví dụ : Tạo link thân thiện

Giả sử ta có link http://localhost/cakephp/blog/view/12

<?php

class BlogsController extends AppController{
  
  function view($id=null){
   ..............
  }
}

Tức là ta đa truy cập :

- Controller : Blogs
- function : view()
- Xem bài viết có id = 12

Nhưng tôi muốn khi truy cập vào http://localhost/cakephp/12-Bai-viet-so-muoi-hai.html thì nó vẫn hiểu là http://localhost/cakephp/blog/view/12

- Trong đó (12-Bai-viet-so--muoi-hai) : "12" là ID của bài viết và "Bai-viet-so--muoi-hai" là tiêu đề của bài viết

Ta vào app/config/router.php thêm đoạn mã sau

Router::connect(

    '/:id-:slug.html', 
    array('controller' => 'blogs', 'action' => 'view'),
    array(
      'pass' => array('id', 'slug'),
      "id"=>"[0-9]+", // chỉ là số
    )
  ); 

Trong file view.ctp bạn phải tạo link như trên . Có nhiều cách , các bạn có thể viết bằng mã Html cơ bản hoặc dùng hàm của Cakephp .

Ví dụ tạo link http://localhost/cakephp/12-Bai-viet-so-muoi-hai.html dùng hàm có sẳn của CakePHP

Trong file view.ctp

<?php 

    echo $html->link('Bài viet so muoi hai', 
      array( 
        'controller' => 'blogs',  
        'action' => 'view',  
        'id' => 12,  
        'slug' => Inflector::slug('Bài viet so muoi hai'))); 
  ?>

- Bài viết tham khảo tại : http://book.cakephp.org/view/945/Routes-Configuration

Tags: