Hướng dẫn học : Tìm Kiếm và phân trang dữ liệu với CakePHP

Trong các bài viết trước tôi có trình bày về các kiểu truy vấn CSDL và phân trang dữ liệu . Trong bài viết này , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm và phân trang dựa trên dữ liệu vừa tìm được .

1.Tạo CSDL :

CREATE TABLE `books` (

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`isbn` varchar(13) NOT NULL,
`title` varchar(64) NOT NULL,
`description` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

-- ----------------------------
-- Records
-- ----------------------------
INSERT INTO `books` VALUES ('2', 'c,c++', 'Lập trình C', 'Lap trinh C can ban');
INSERT INTO `books` VALUES ('3', 'C++', 'Cấu trúc dữ liệu và giả thuật', 'Cau truc du lieu va giai thuat');
INSERT INTO `books` VALUES ('4', 'php', 'PHP căn bản', 'php, lap trinh php');
INSERT INTO `books` VALUES ('5', 'php nc', 'PHP Nâng cao', 'php,php nang cao');
INSERT INTO `books` VALUES ('6', 'php fw', 'PHP Framework', 'php, php framework');
INSERT INTO `books` VALUES ('22', 'abc', 'Lập trình ứng dụng web tập I', 'Lập trình ứng dụng web tập I');
INSERT INTO `books` VALUES ('24', 'abc', 'Lập trình ứng dụng web tập II', 'abc');
INSERT INTO `books` VALUES ('26', 'abc', 'Lập trình web với CakePHP', 'abc');
INSERT INTO `books` VALUES ('27', 'acb', 'Lập trình web với CodeIgniter', 'abc');
INSERT INTO `books` VALUES ('28', 'abc', 'Tutorial covered by Thái Thanh Phong ^0^', 'abc');
INSERT INTO `books` VALUES ('30', '', 'Kĩ thuật lập trình', '');

2.Viết ứng dụng :

Vào app/controllers/ tạo Book Controller : books_controller.php

class BooksController extends AppController{

  var $name = "Books";// ten cua Controller Book
  var $helpers = array('Form','Paginator','Html','Javascript','Common');
  var $components = array('Session','RequestHandler','Common');
  var $paginate = array();
  
  function search() {
    // the page we will redirect to
    $url['action'] = 'result';
    // build a URL will all the search elements in it
    // the resulting URL will be 
    // example.com/cake/posts/index/Search.keywords:mykeyword/Search.tag_id:3
    foreach ($this->data as $k=>$v){ 
      foreach ($v as $kk=>$vv){ 
        $url[$k.'.'.$kk]=$vv; 
      } 
    }
    // redirect the user to the url
    $this->redirect($url, null, true);
  }

   function result(){
    $conditions = array();
    $data = array();
    if(!empty($this->passedArgs)){
      //Fillter title
      if(isset($this->passedArgs['Book.title'])) {
        $title = $this->passedArgs['Book.title'];
        $conditions[] = array(
          'Book.title LIKE' => "%$title%",
        );
        $data['Book']['title'] = $title;
      }
      //Fillter description
      if(isset($this->passedArgs['Book.description'])) {
        $keywords = $this->passedArgs['Book.description'];
        $conditions[] = array(
          "OR" => array(
                'Book.description LIKE' => "%$keywords%",
                'Book.isbn LIKE' => "%$keywords%" 
              )
        );
        $data['Book']['description'] = $keywords; 
      }
      //Limit and Order By
      $this->paginate= array(
        'limit' => 4,
        'order' => array('title' => 'desc'),
      );
      
      $this->data = $data;
      $this->set("posts",$this->paginate("Book",$conditions));
    }
  }
} 

Ghi chú :

$this->data = $data; 

Giữ lại giá trị tìm kiếm trên form tìm kiếm.

Trong Book Controller có 2 hàm chính là : search() và result()
- hàm result() : vụ hiển thị form search và hiển thị phân trang dữ liệu
- hàm search() : nhận request từ form và chuyển dữ liệu lại cho result() .

Vào app/views/books/ tạo file result.ctp :

<?php 

  $this->Paginator->options(array('url' => $this->passedArgs));
?>
<?php echo $this->Form->create('Book',array('action'=>'search'));?>
  <fieldset>
     <legend><?php __('Book Search');?></legend>
  <?php
    echo $this->Form->input('title');
    echo $this->Form->input('description');
    echo $this->Form->submit('Search');
  ?>
  </fieldset>
<?php echo $this->Form->end();?>

<?php
if(!empty($posts)){
  echo "<table>";
  echo "<tr>";
  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Id","id");
  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Title","title");
  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Description","description");
  echo "</tr>";
  
  foreach($posts as $item){
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$item['Book']['id']."</td>";
    echo "<td>".$item['Book']['title']."</td>";
    echo "<td>".$item['Book']['description']."</td>";
    echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";
  
  //---- Paging 
  echo $this->Paginator->prev('« Previous ', null, null, array('class' => 'disabled')); //Shows the next and previous links
  
  echo " | ".$this->Paginator->numbers()." | "; //Shows the page numbers
  
  echo $this->Paginator->next(' Next »', null, null, array('class' => 'disabled')); //Shows the next and previous links
  
  echo " Page ".$this->Paginator->counter(); // prints X of Y, where X is current page and Y is number of pages
}
?>

Trong phần file view này có vào hàm kha hay đó là :

  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Id","id");

  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Title","title");
  echo "<th>".$this->Paginator->sort("Description","description"); 

  $this->Paginator->sort("tên hiểu thị","tên_field") 

Hàm này có chức năng hiển thị tên filed thông qua 1 dòng text nào đó , khi bấm vào thì danh sách dữ liệu sẽ tự sắp sếp tăng dần, bấm lần nữa thì tự giảm dần . Nó giống dạng sort table.

3.Chạy thử ví dụ :

http://localhost/cakephp/books/search nó tự chuyển sang http://localhost/cakephp/books/result

Kết quả tìm kiếm với từ khóa : php và abc được 1 kết quả

Search thử với từ khóa "a" để có dữ liệu nhiều hơn cho việc phân trang :

Bài viết tham khảo tại :

- http://mrphp.com.au/code/search-forms-cakephp
- http://book.cakephp.org/view/1030/Co...ind-Conditions

Source code demo gồm các file sau :

 • Controllers/books_controller.php
 • Views/result.ctp
 • Models/book.php
 • books.sql
Tags: