Mac iOS: Các hàm cơ bản trong lập trình iphone

I – Câu lệnh IF

Lưu ý: Điệu kiện là một câu hỏi mà câu trả lời là YES hoặc NO

Ví dụ:

if ( a > b ) a có lớn hơn b không?
if ( a > = b ) a có lớn hơn hoặc b không?
if ( a < b ) a có hơn b không?
if ( a <= b ) a có nhỏ hơn hoặc b không?
if ( a == b ) a có b không?
if ( a != b ) a có b không?

II – Câu lệnh IF -ELSE

III – Vòng lặp FOR

Kết quả

IV – Vòng lặp WHILE

Kết quả

V – Vòng lặp DO – WHILE

Kết quả

VI – Mảng – ARRAY

Kết quả